בית מדרש ישיבתי

מכתבו של הרב יהושע ויצמן

שלום ונעם ה' וברכתו עליך ועל כל אשר לך

אני מקוה שהמכתב ימצאך בטוב ובנעימים.
לאחרונה החלנו תהליך של הקמת  בתי מדרש ישיבתיים לקהילות. אנו רואים חשיבות מרובה להיות חלק מבתי מדרש אלו.
 מדברי חז"ל אנו לומדים שצורתה המקורית של הופעתה של תורה שבעל פה היא דרך בית המדרש. בית המדרש - כשמו הוא מקום בו יש דרישה של התורה. דורשי ה' ותורתו מתקבצים יחד ומבקשים תורה.
ראוי ונכון הוא שבכל מקום יהיה בית מדרש וכל אחד מבני המקום יהא שותף למתרחש בו.
התורה שייכת לעם ישראל ומקומה הוא בכל אתר ואתר. גם האחריות על הופעתה של תורה מוטלת על כל אחד ואחד. "אינו דומה האור שנולד מהתחברותה של תורה לנפש זו להתחברותה של תורה לנפש אחרת" (הרב קוק אורות התורה) ועל כן כל אחד בעצם לימודו מחדש את מבטו ודרך לימודו, וזוכה בכך להוסיף תורה בישראל.
זה החידוש הגדול של בית המדרש. לא רק שמיעת שיעורים אלא שותפות אמיתית לחוויות בית המדרש. האחריות על התורה איננה מוטלת רק על עולם הישיבות. על כל אחד ואחד מוטלת אחריות לאותו חלק של תורה השייך אליו. האחריות היא קובעת אם צורתו של הלימוד בבית המדרש. דף הגמרא הוא דף המקורות "ואידך זיל גמור".
ערך גדול יש ללימוד בבית המדרש והוא שוה את "בזבוז" הזמן על הדרך לבית המדרש.
 
כמה מילים לכן נשות הבוגרים.
חז"ל אומרים שבזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל. בכל דור יש תפקיד מיוחד לנשים ויש להן זכות גדולה בהופעתה של תורה. אי אפשר להקים בית מדרש בלא ש"עקרת הבית" תדחף לקיומו. דחיפה זו תבוא מתוך הבנה שהבית כולו שותף להווית בית המדרש ומואר באורה של התורה הנלמדת בו. כל הבית יודע שאבא הולך ללמוד בבית המדרש וסדר יומו של הבית נקבע על פי זה. כך מתקיים בביתכם מאמר חז"ל "תורתו קבע ומלאכתו ארעי". זכות גדולה יש לכן, נשים יקרות, בהגדלתה של תורה וברצינות הופעתה.
תתברכנה מן השמים בכל מילי דמיטב לאורך ימים ושנים טובות של הצלחה ונחת יהודית מכל צאצאיכם.
 
בכבוד רב,
הרב ויצמן יהושע, ראש הישיבה