בית מדרש ישיבתי

שיעורי הרב אביב זגלמן במסכת שבת

פרק ראשון

מראה מקום נושא טקסט
שבת כ א בן דרוסאי סיכום

פרק שלישי

הקלטות השיעורים

מראה מקום נושא טקסט
שבת לו ב מקור איסור השהיה סיכום
שבת לז א חיסורי מחסרא והכי קתני סיכום
שבת לז ב הלכה כחנניה סיכום
שבת לח א מעשה שבת סיכום
שבת לח ב כירה תנור וכופח סיכום
שבת לט א תולדות האור ותולדות חמה סיכום
שבת לט ב מעשה טבריא סיכום
שבת מ א הלכה כדברי המכריע סיכום
שבת מ ב גזירת מרחצאות ובישול שמן סיכום
שבת מא א יציאה מבבל סיכום
שבת מא ב מיחם סיכום
שבת מב א מלאכה שאינה צריכה לגופה סיכום
שבת מב ב כלי שני סיכום
שבת מג א טלטול כלי לצורך דבר שאינו ניטל סיכום
שבת מג ב טלטול לצורך מת סיכום
שבת מד א טלטול נר סיכום
שבת מד ב מטה שיחדה סיכום
שבת מה א אין מוקצה לר' שמעון אלא סיכום
שבת מה ב פסק ר' יוחנן במחלוקת התנאים במוקצה סיכום
שבת מו א מנורה סיכום
שבת מו ב מוקצה לר' שמעון סיכום
שבת מז א הנח לנר שמן ופתילה הואיל דנעשה בסיס לדבר האסור סיכום
שבת מז ב ניצוצות סיכום

פרק רביעי

הקלטות השיעורים

מח
מט
נ סיכום

פרק חמישי

הקלטות השיעורים

נא סיכום
נב סיכום
נג סיכום
נד סיכום
נה סיכום
נו סיכום

פרק שישי

הקלטות השיעורים

נז סיכום
נח סיכום
נט סיכום
ס
סא
סב
סג
סד
סה
סו
סז

פרק שביעי

הקלטות השיעורים

סח
סט סיכום
ע
עא
עב
עג
עד
עה
עו