בית מדרש ישיבתי

שיעורי הרב אביב זגלמן במסכת כתובות

השיעורים הועברו בישיבת מעלות. תוכנם הוא תוצר של עבודת חבורת לומדים בישיבה. סיכומים שלהם נמצאים בספר במשכיות כסף.

למאגר השיעורים

הקלטות השיעורים

דף ועמוד נושא סיכום
פתיחה

מבוא למסכת כתובות סיכום
ב א תקנת המשנה סיכום
ב א פשט תחילת הגמרא סיכום
ב א-ב אונס בנישואין סיכום
ב א-ב פרסה נדה ומהות הנישואין סיכום
ב ב - ג א אונס בגיטין סיכום
ב א - ג א הקשר בין אונס בנישואין ואונס בגיטין סיכום
ג א אפקעינהו רבנן לקידושין מיניה סיכום
ג א - ד א תקנת שקדו חכמים סיכום
ג ב ולדרוש להו דאונס שרי סיכום
ד א - ז א ימים ראויים לנישואין סיכום
ז א-ב ברכת אירוסין סיכום
ז א - ח ב ברכת חתנים סיכום
ח א נישואין ואבלות סיכום
ט א פתח פתוח סיכום
ט א טענת בתולים בבוגרת סיכום
ט ב כל היוצא למלחמת בית דוד סיכום
י א פתח פתוח להפסידה כתובתה סיכום
י א בדין תוספת כתובה בפתח פתוח סיכום
י א סיפורי פתח פתוח מצאתי סיכום
י א המקור לחיוב כתובה מן התורה סיכום
י ב מאי אלמנה סיכום
יא א גר קטן סיכום
יא א-ב קטן הבא על הגדולה סיכום
יא א-ב מוכת עץ סיכום
יא א - יב א בתולה אלמנה מן הנישואין סיכום
יב א האוכל אצל חמיו ביהודה סיכום
יב א-ב בתולה בת כהן סיכום
יב ב - יג א משארסתני נאנסתי - ברי ושמא סיכום
יב ב לא מפיה אנו חיין סיכום
יג א מוכת עץ אני סיכום
יג א-ב ראוה מדברת - זעירי ורב אסי סיכום
יג א מעלה עשו ביוחסין סיכום
יג א - יד א היתה מעוברת - ר' יוחנן ור' אלעזר סיכום
יד א אלמנת עיסה סיכום
יד ב איזוהי אלמנת עיסה סיכום
יד ב - טו ב קבוע ופריש סיכום
טו א עניינה של גזרת תרי רובי סיכום
יד ב - טו ב מעשה בתינוקת - ביחס לסוגיות הקודמות סיכום
טו ב - טז ב תחילת פרק האשה שנתארמלה סיכום