בית מדרש ישיבתי

דף מקורות תוכנית שבת כג אב - א אלול

בע"ה נעסוק בשבוע הקרוב (כה אב - א אלול) בסעיפים יד, טז, יז (בסימן שיח כמובן!).
מומלץ להתמקד בנושאים הבאים:
סעיפים יד,יז:
1.מחלוקת הראשונים בהבנת הברייתא בדף מ: שהתירה להניח קיתון כנגד המדורה כדי שתפוג צינתו (עיין ב"י).
2.האם מותר להניח את הקיתון ע"ג המדורה כדי להפשירו? (עיין ב"י בשם רמב"ן ור"ן).
סעיף טז:
1.מחלוקת הראשונים בהבנת סוף הברייתא שבסוף פרק במה טומנין (דף נא:) "אין מרסקין את השלג והברד וכו'":
א. מהו טעם האיסור לרסק (מחלוקת רש"י ורמב"ם).
ב.למה מותר ליתן את השלג והברד לתוך כוס או קערה?
ג.נפק"מ במחלוקת זו - אינפאנדא.
2.האם יש בישול אחר בישול בדבר יבש שכשמחממים אותו נעשה לח? (מ"ב).
בהצלחה,